Thumbnail
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC)
Resource ID
fd00b279-ab8b-47b5-bf03-a27ce0285f85
Teitl
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC)
Dyddiad
Tach. 28, 2022, canol nos, Publication Date
Crynodeb
Mae'r set ddata ofodol hon yn cynnwys ffiniau Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC) yng Nghymru. GNC yw'r enghreifftiau gorau o'n cynefinoedd bywyd gwyllt a'n nodweddion daearegol a gallant amrywio o ran maint o bum hectar i dros 2,000. Mae Gwarchodfeydd yn cael eu dynodi gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, neu dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. Maent yn eiddo i neu'n cael eu prydlesu gan CNC, neu mae'r tir yn cael ei gadw yn nwylo corff cymeradwy, megis Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt sirol. Mae gan bob gwarchodfa raglen waith ar gyfer rheoli nodweddion arbennig y safle. Mae pob un ohonynt yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) hefyd a gallant ddarparu lleoliadau ar gyfer prosiectau addysgol, ymchwil a threialon rheoli. Mae angen caniatád i gael mynediad i rai ohonynt. Dynodir Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol dros sawl blwyddyn, gan ddechrau ym 1954 ac maent yn parhau. Datganiad priodoli Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.
Rhifyn
--
Responsible
superuser
Pwynt cyswllt
User
superuser@email.com
Pwrpas
--
Pa mor aml maen nhw'n cael eu diweddaru
None
Math
not filled
Cyfyngiadau
None
License
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus
Iaith
en
Ei hyd o ran amser
Start
--
End
--
Gwybodaeth ategol
Ansawdd y data
--
Maint
  • x0: 159529.5
  • x1: 355303.1
  • y0: 175850.640000001
  • y1: 383474.75
Spatial Reference System Identifier
EPSG:27700
Geiriau allweddol
no keywords
Categori
Amgylchedd
Rhanbarthau
Global