Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan MapDataCymru a’i chynnwys.

Defnyddio’r wefan hon

Mae’r wefan hon yn cael ei chynnal gan Lywodraeth Cymru. Hoffen ni i gymaint o bobl ag y bo modd ddefnyddio’r wefan. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, y dylai fod modd:

  • gwe-lywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • gwe-lywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
  • defnyddio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin

Mae AbilityNet yn cynnig cyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

Hygyrchedd y wefan hon

Rydyn ni’n gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon y gwbl hygyrch.

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • rhai mapiau statig a mapiau rhyngweithiol
  • rhai delweddau nad oes disgrifiadau ar ffurf testun amgen ar gael ar eu cyfer

Beth i’w wneud os nad ydych yn gallu defnyddio rhan o’r wefan hon

Os oes angen yr wybodaeth ar y wefan hon arnoch mewn fformat arall cysylltwch â ni.

Er mwyn ein helpu i ddarparu gwybodaeth sy’n diwallu’ch anghenion yn well, dywedwch wrthym ym mha fformat yr hoffech gael y ddogfen. Os ydych yn defnyddio technolegau cynorthwyol, dywedwch wrthym pa rai.

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn eich ateb o fewn 15 diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau sy’n gysylltiedig â hygyrchedd y wefan hon

Rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd o wneud y wefan hon yw fwy hygyrch. Os ydych yn cael unrhyw broblemau nad ydynt yn cael eu rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych y’n credu nad ydynt yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â ni.

Y weithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y rheoliadau hygyrchedd). Os nad ydych yn hapus gyda’r ffordd rydym wedi ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r  Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws o ran cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â Safon AA yng Nghanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We, fersiwn 2.1, oherwydd yr achosion isod o beidio â chydymffurfio.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Dyma’r cynnwys nad yw’n hygyrch:

Nid yw mapiau ar-lein a gwasanaethau mapio, rhai statig a rhai rhyngweithiol, yn hygyrch. Mae’r elfennau hyn mewn categori sy’n cael ei esemptio rhag cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd.

Mae’n bosibl nad yw rhai delweddau yn cynnwys disgrifiadau ar ffurf testun amgen. Ein nod yw darparu testun amgen ar gyfer delweddau a thablau a ddefnyddir ar wefan MapDataCymru, ond mae’n bosibl y bydd achosion lle nad yw’r rhain wedi cael eu darparu hyd yn hyn. Os ydych yn dod o hyd i ddelwedd heb ddisgrifiad ar ffurf testun amgen, cysylltwch â ni.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi ar 05 Ebrill 2022.

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ym mis Ebrill 2022. Gwnaed y gwaith profi gan ddefnyddio offeryn archwilio hygyrchedd porwyr AXE Chrome. Gwnaethon ni brofi detholiad o’r tudalennau ar y wefan.

Gwnaethon ni brofi:

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Er nad yw’r ddeddfwriaeth yn ymdrin â’r elfennau mapio a diweddbwyntiau gwasanaethau technegol yn MapDataCymru, rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth hygyrch. Yn hyn o beth:

  • mae pob tudalen nad yw’n dudalen fapio yn anelu at gyrraedd WCAG 2.1 – Safon Hygyrchedd AA
  • mae lliwiau cyferbyniol ar gael ar gyfer llawer o’n haenau data, ar gyfer y rheini sy’n cael trafferth gwahaniaethu rhwng lliwiau
  • gallwch we-lywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig