Mae Cyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff yr Uned Ewropeaidd (2008/98/EC) yn darparu'r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer casglu, cludo, adfer a gwaredu gwastraff. Mae'r gyfarwyddeb yn mynnu bod yr holl aelod-wladwriaethau'n cymryd y camau angenrheidiol i sicrhau bod gwastraff yn cael ei adfer neu ei waredu heb beryglu iechyd dynol na pheri niwed i'r amgylchedd ac mae'n cynnwys trwyddedu, cofrestru a gofynion arolygu. Mae Erthygl 28 o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff yn galw'n benodol ar aelod-wladwriaethau i sicrhau bod unrhyw ddata cysylltiedig â chyfleusterau gwastraff ar gael yn gyhoeddus. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi trwyddedau gwastraff ledled Cymru i unrhyw un sy'n ymwneud â gwastraff o unrhyw fath. Mae'r set ddata hon yn cynnwys manylion o'r cyfleusterau gwastraff sydd wedi'u lleoli ledled Cymru a gasglwyd o'r trwyddedau a ddychwelwyd. Mae'r safleoedd gwastraff hyn wedi'u dosbarthu'n grwpiau gyda phob is-fath o safle gwastraff yn cael ei gysylltu â'r categori trosfwaol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Cyrchu dogfen o naturalresources.wales
Lawrlwytho metadata

Math:
Data gofodol
Categori:
Cyfleustodau Cyfathrebu

Systemau a gwasanaethau ynni, dŵr a gwastraff a chyfathrebu. Enghreifftiau: ffynonellau trydan dŵr, geothermol, solar a niwclear o ynni, puro a dosbarthu dŵr, casglu a gwaredu carthion, dosbarthu trydan a nwy, cyfathrebu data, telathrebu, radio, rhwydweithiau cyfathrebu

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Cyfyngiadau
Cyfyngiadau Eraill
Iaith
Saesneg