Mae dwy Daenlen Rhyngweithiadau Asesu Gweithgareddau Dyframaethu Cymru yn Excel yn cyflwyno sensitifrwydd posibl biotopau (cydrannau cynefinoedd) a rhywogaethau (a ddynodwyd o fewn AMGau, SoDdGAau neu sydd wedi’u cynnwys yn rhestr Adran 7 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016) i’r pwysau sy’n gysylltiedig â gwahanol weithgareddau dyframaethu. Mae’r Daenlen Rhyngweithiadau Biotopau yn cynnwys yr wybodaeth sydd wedi’i chyflwyno yn yr Offeryn Mapio AWAA. Mae Offeryn Mapio AWAA yn dangos sensitifrwydd biotopau morol yn nyfroedd Cymru i’r pwysau posibl sy’n gysylltiedig ag 11 o wahanol weithgareddau dyframaethu. Mae'r Offeryn yn caniatáu i ddefnyddwyr fel datblygwyr, rheoleiddwyr a chynghorwyr weld pa mor sensitif yw biotopau o amgylch Cymru neu o fewn cyffiniau datblygiad dyframaethu arfaethedig i'r pwysau posibl sy'n gysylltiedig â'r gweithgaredd hwnnw. Mae lleoliadau biotopau wedi cael eu ffynonellu o’r Marine Recorder (2020) ac Arolwg Cynefinoedd Rhynglanwol Cam 1 (2022). Daw sensitifrwydd y biotopau o’r Marine Life Information Network (MarLIN) fel rhan o Marine Evidence base Sensitivity Assessment) (Tyler-Walers et al., 2022).

Dolen Cais:


https://welsh-nrw.hub.arcgis.com/apps/532811234885467895974b948893e325/explore

Cydnabyddiaeth:

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Cyrchu dogfen o naturalresourceswales.sharefile.eu
Lawrlwytho metadata

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg