O dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016), mae Adran 7 yn ei gwneud hi'n ofynnol i lunio rhestrau bioamrywiaeth. Mae'r rhestrau hyn yn cynnwys mathau o gynefinoedd sy’n "bwysig iawn" at ddibenion cynnal a gwella bioamrywiaeth mewn perthynas â Chymru. Mae'r rhestr hon yn disodli'r ddyletswydd yn Adran 42 Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006. Mae'r set ddata hon yn nodi maint a lleoliad y cynefinoedd daearol hynny a nodir fel rhai "pwysig iawn" yng Nghymru.

Crëwyd y set ddata hon gan ddefnyddio Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Cynefinoedd â Blaenoriaeth yng Nghymru a Chynefinoedd Eang, sy'n deillio o arolygon cynefinoedd a rhywogaethau daearol Cam 1 a gynhaliwyd ledled Cymru. Yn 2019, roedd y rhestr dros dro o gynefinoedd pwysig iawn union yr un peth â'r rhestr flaenorol o dan Adran 42 Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig.

Mae’r gynrychiolaeth bresennol o Gynefinoedd â Blaenoriaeth yn y cofnod catalog hwn yn Adran 7 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Cynefinoedd Daearol o Bwysigrwydd Pennaf yn anghyflawn ar DataMapWales. Y rheswm am hyn yw gan fod y data yn cael ei adolygu’n barhaus. Rydym yn rhagweld y byddwn yn rhyddhau’r fersiwn wedi’i diweddaru o’r data yn nes ymlaen eleni (y dyddiad cwblhau tybiedig ar hyn o bryd yw mis Rhagfyr 2024 ond gallai hyn newid).

Os byddwch angen Cynefin â Blaenoriaeth penodol, cysylltwch â ni ar opendata@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk, ac efallai y byddwn yn gallu darparu’r data perthnasol i chi, os yw mewn cyflwr lle gallwn wneud hynny. Bydd hyn gyda'r cafeat mai data drafft yw ac y gallai newid.

Cydnabyddiaeth
Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.
 

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol
 • nrw_priority_habitat_blanket_bog

 • nrw_priority_habitat_calaminarian_grassland_point

 • nrw_priority_habitat_calaminarian_grassland

 • nrw_priority_habitat_coastal_saltmarsh

 • nrw_priority_habitat_limestone_pavement

 • nrw_priority_habitat_inland_rock_outcrop_and_scree_habitats

 • nrw_priority_habitat_lowland_calcareous_grassland

 • nrw_priority_habitat_lowland_dry_acid_grassland

 • nrw_priority_habitat_lowland_fens_and_reedbeds

 • nrw_priority_habitat_lowland_heathland

 • nrw_priority_habitat_lowland_meadows

 • nrw_priority_habitat_maritime_cliff_and_slopes

 • nrw_priority_habitat_mountain_heaths_and_willow_scrub

 • nrw_priority_habitat_purple_moor_grass_and_rush_pastures

 • nrw_priority_habitat_raised_bog

 • nrw_priority_habitat_traditional_orchards

 • nrw_priority_habitat_upland_calcareous_grassland

 • nrw_priority_habitat_upland_flushes_fens_and_swamps

 • nrw_priority_habitat_wood_pasture_and_parkland

 • nrw_priority_habitat_upland_heathland

 • nrw_prty_hab_coast_open_mosiac_hab_on_prvsly_devlpd_land

 • nrw_prty_hab_coast_grzng_marsh_and_floodpln_grsslnd

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Dangos yn y syllwr mapiau

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Biota

Fflora a / neu ffawna yn yr amgylchedd naturiol. Enghreifftiau: bywyd gwyllt, llystyfiant, gwyddorau biolegol, ecoleg, anialwch, morfil, gwlyptiroedd, cynefin

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg
Darllenwch y metadata llawn