Mae'r set ddata ofodol hon yn cynnwys ffiniau digidol safleoedd Ramsar yng Nghymru. Wrth gadarnhau'r Confensiwn ym 1976, ymrwymodd llywodraeth y DU i hyrwyddo cadwraeth safleoedd gwlyptir o bwysigrwydd rhyngwladol o fewn ei thiriogaethau. Mae gwlyptiroedd yn hanfodol ar gyfer llawer o fathau o adar yn enwedig adar dŵr, ac mae gan Gymru rai o'r safleoedd gorau sy'n hanfodol i oroesiad llawer o blanhigion ac anifeiliaid y gwlypdir. Gall safleoedd gwlyptir fod yn ardaloedd o gors, ffen, mawndir neu ddŵr agored; naturiol neu artiffisial; parhaol neu dros dro; gyda dŵr ffres, lled hallt neu hallt. Gallant gynnwys ardaloedd o fôr bas hefyd. Mae pob safle Ramsar yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) hefyd. Nodir Gwlyptiroedd o Bwysigrwydd Rhyngwladol gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), mewn cydweithrediad â Chyd-bwyllgor Cadwraeth Natur y DU, ac fe'u dynodir gan Brif Weinidog Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae safleoedd Ramsar wedi'u dynodi dros nifer o flynyddoedd, o 1976 hyd heddiw ac maent yn parhau.

Datganiad priodoli

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444 Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (20)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
OBJECTID
RAM_name
RAM_code
DESIG_DATE
Last_edit
CART_AREA
SPHER_AREA
DESIG_AREA
Version
Coincident
Longitude_
Latitude_D
NGR
ISIS_id
Creator_id
Centre_X
Centre_Y
Metadata_r
GlobalID
fme_geometry

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, NRW_RAMSAR
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg