Mae'r set ddata ofodol hon yn cynnwys ffiniau digidol yr holl Ardaloedd Gwarchodaeth Gofodol (AGG) yng Nghymru. Yn unol â Chyfarwyddeb Adar 1979 y CE rhaid i aelod wladwriaethau sefydlu AGA i warchod cynefinoedd dau gategori o adar:
i) Rhywogaethau sy'n brin neu dan fygythiad - mae pedwar deg wyth ohonynt yn y DU.
ii) Rhai rhywogaethau mudol sy'n ymweld â'n glannau'n rheolaidd.

Mae Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig yn cael eu nodi yng Nghymru gan CNC, mewn cydweithrediad â Chydbwyllgor Cadwraeth Natur y DU, a'u dynodi gan Brif Weinidog Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r safleoedd hyn yn cael eu gwarchod drwy eu dynodiad yn Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) hefyd. Mae Rheoliadau Cadwraeth 1994 yn darparu modd o amddiffyn ardaloedd morol o'r fath hefyd. Bydd Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig ynghyd ag Ardaloedd Cadwraeth Arbennig yn cyfrannu at rwydwaith yr Undeb Ewropeaidd o safleoedd gwarchodedig sy'n cael eu hadnabod fel 'Natura 2000' (safleoedd N2K). Mae Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig wedi'u dynodi dros nifer o flynyddoedd, o 1982 hyd heddiw, ac maent yn parhau. Mae'r data wedi'i gofnodi'n ddigidol ers canol y 1990au.

Datganiad priodoli

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (29)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
OBJECTID
SPA_Name
SPA_code
CLASS_DATE
CART_AREA
Riv_length
CentreX
CentreY
LONG
LAT
Map_Scale
PROJECTION
Vector
Code
Version
Edit_Date
User_id
LONG_DMS
LAT_DMS
NGR
REG_AREA
Off_Data
SPHER_AREA
ISIS_ID
Centre_X
Centre_Y
METADATA
GlobalID
fme_geometry

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, NRW_SPA
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg