Mae'r set ddata ofodol hon yn cynnwys ffiniau Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) yng Nghymru. Mae SoDdGA yn cwmpasu amrywiaeth eang o gynefinoedd megis ffeniau bach, corsydd, dolydd glan afon, twyni tywod, coetiroedd ac ardaloedd helaeth o ucheldir. Mae'r rhan fwyaf mewn perchnogaeth breifat, er bod rhai yn eiddo i ac yn cael eu rheoli gan ymddiriedolaethau bywyd gwyllt lleol neu gyrff cadwraeth gwirfoddol eraill. Mae dynodiad SoDdGA dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 wedi ei ddiwygio gan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2001, a gyflwynodd newidiadau niferus i'r ffordd y mae SoDdGA yn cael eu dynodi, eu rheoli a'u gwarchod. Er mwyn sicrhau bod rheolaeth hirdymor yr ardaloedd hyn yn gyson a ffafriol mae Cyfaeth Naturiol Cymru, ar y cyd thirfeddianwyr, wedi paratoi cynlluniau rheoli ar gyfer pob SoDdGA yng Nghymru. Mae'n ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol ymgynghori â CNC cyn caniatáu i unrhyw ddatblygiad fynd rhagddo a allai effeithio ar SoDdGA. Mae'n rhaid i gwmnau dŵr, nwy a thrydan wneud hynny hefyd. Mae SoDdGA wedi cael eu dynodi dros nifer o flynyddoedd, o 1949 hyd heddiw, ac maent yn parhau.

Datganiad priodoli

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (3)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (19)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
sssi_name
sssi_id
sssi_code
first_notified
last_notified
confirmed
last_edited
centre_x
registered_area
centre_y
cartesian_area_ha
spherical_area_ha
type
osmm_date
objectid
shape_area
status
shape_len
geom

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, NRW_SSSI
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg