Mae cyrff dŵr daear Cylch 2 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (2014-2019) yn set ddata ofodol (polygon) sydd wedi'i chreu ar gyfer gweithredu'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Mae Erthygl 2, Cymal 2 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn eu diffinio fel '…yr holl ddŵr sydd o dan wyneb y ddaear yn y parth trwytho ac mewn cyswllt uniongyrchol â'r tir neu'r isbridd'. At ddibenion hysbysu o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, mae corff dŵr daear yn cynrychioli corff penodol o lif dŵr daear gydag uned lifo gydlynol, gan gynnwys ardaloedd adlwytho a rhyddhau, gydag ond ychydig o lif ar draws y terfynau. Mae'r rhain yn adlewyrchu nodweddion hydroddaearegol sy'n ystyried gwybodaeth am nodweddion llif a cham, adlwytho, a pha mor agored ydynt i lygredd. Mae hyn wedi cael ei gyflawni drwy ddiffinio dyfrhaenau fel teipiau gwahanol a'u rhannu'n unedau dalgylch ar raddfa Strategaethau Rheoli Tynnu Dŵr Dalgylch.

Datganiad priodoli

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.Wedi deillion rhannol o ddata digidol ar raddfa 1:50,000 ac 1:250,000 dan ganiatd Arolwg Daearegol Prydain. ©NERC.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (40)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
OBJECTID
EA_WB_ID_1
WB_NAME
COUNTRY
RBD_ID
RBD_NAME
AREA_ID
AREA_NAME
CYCLE_2
OPCATNAME
EDIT_MADE
MANCATNAME
WBID
Name
Country
RBDDesc
Region
Area
OverallStatus
Quantitative
QuanConf
GWDTE_abs
GWDTE_absConf
GWSW_abs
GWSW_absConf
SI
SI_Conf
WB_abs
WB_absConf
Chemical
ChemicalConf
DrWPA
DrWPAConf
GCT
GCTConf
GWDTE_chem
GWDTE_chemConf
GWSW_Chem
GWSW_ChemConf
fme_geometry

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, NRW_WFD_GROUNDWATER_C2
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg