Adnabod

Teitl
Mapiau Mawndiroedd Cymru
Crynodeb

Dosbarthiad Mawn

Mae cyfres fapiau Mawndiroedd Cymru yn darparu dosbarthiad wedi'i ddiweddaru o Fawndiroedd Cymru (hyd at 2022) yn seiliedig ar ffynonellau tystiolaeth cyfredol. Crëwyd yr haenau data ar grid 50m lle mae presenoldeb a thrwch mawn yn cael eu tynnu o amrywiaeth o ffynonellau ar gyfer pob cell grid 50m ar draws Cymru. Mae sgôr tystiolaeth mawndir yn diffinio lefel yr hyder ym mhresenoldeb mawn mewn unrhyw gell grid benodol, gyda'r celloedd hynny sy'n sgorio mwy na 2 ar y raddfa hon o 1-10, wedi'u cynnwys ar fap dosbarthiad mawn ‘Mawndiroedd Cymru’.

Cyflwynir manylion llawn y ffynonellau data a ddefnyddir i adeiladu'r map hwn yn ogystal â'r methodolegau a ddefnyddir i ddiffinio lefel y dystiolaeth ar gyfer presenoldeb mawn a tharddiad y sgôr tystiolaeth mawn yn ogystal ag amcangyfrifon o drwch mawn (dyfnder), amcangyfrifon stoc carbon ac allyriadau nwyon tŷ gwydr yn adroddiad methodoleg fapio Mawndiroedd Cymru.

Trwydded
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Publication Date
Geiriau allweddol
deunydd organig, mawm, organic matter, peat, pridd, soil
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Rhanbarthau
Global
Wedi'i gymeradwyo
Ydy
Cyhoeddwyd
Ydy
Wedi'i gynnwys
Nac ydy
Grŵp
Llywodraeth Cymru

Gwybodaeth

Maint gofodol
System daflunio
EPSG:27700
Estyniad x0
175555.0
Estyniad x1
353778.0
Estyniad y0
166432.0
Estyniad y1
393483.0

Nodweddion

Cyfyngiadau
<p>&copy; Hawlfraint y Goron. Mapio sy'n deillio o ddata priddoedd &copy; Prifysgol Cranfield (NSRI) ac ar gyfer Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi 2020 &copy; Hawlfraint y Goron 2020. Yn cynnwys data OS &copy; Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2020. Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru &copy; Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Yn cynnwys data o BGS &copy; UKRI. Cedwir pob hawl.</p>
Rhifyn
1
Pwrpas

<p>Er mwyn targedu a monitro gwaith adfer mawndir yn effeithiol, mae angen gwaelodlin o arwynebedd mawndiroedd. Mae map Mawndiroedd Cymru yn cynrychio…

Ansawdd y data
<p>Cyflwynir manylion llawn y ffynonellau data a ddefnyddir i adeiladu'r map hwn yn ogystal &acirc;'r methodolegau a ddefnyddir i ddiffinio lefel y dystiolaeth ar gyfer presenoldeb mawn a tharddiad y sg&ocirc;r tystiolaeth mawn yn ogystal ag amcangyfrifon o drwch mawn (dyfnder), amcangyfrifon stoc carbon ac allyriadau nwyon tŷ gwydr yn <a href="https://llyw.cymru/rhaglen-dystiolaeth-polisi-pridd" target="_blank" rel="noopener">adroddiad methodoleg fapio Mawndiroedd Cymru.</a></p>
Gwybodaeth ategol

<p>Mae map cenedlaethol Mawndiroedd Cymru yn ymgorffori tystiolaeth fapio newydd berthnasol o Arolwg Pridd Cymru a Lloegr (SSEW) a thystiolaeth mapio mawn adda…

Math o Gynrychioliad Gofodol
Defnyddir data fector i gynrychioli data daearyddol

Cyswllt

E-bost
data@llyw.cymru
Sefydliad
Llywodraeth Cymru

Cyfeirnodau

Dolen ar-lein
/maps/2741
Tudalen fetadata
/maps/2741/metadata_detail