Mae cyfres fapiau Mawndiroedd Cymru yn darparu dosbarthiad wedi'i ddiweddaru o Fawndiroedd Cymru (hyd at 2022) yn seiliedig ar ffynonellau tystiolaeth cyfredol. Crëwyd yr haenau data ar grid 50m lle mae presenoldeb a thrwch mawn yn cael eu tynnu o amrywiaeth o ffynonellau ar gyfer pob cell grid 50m ar draws Cymru. Mae sgôr tystiolaeth mawndir yn diffinio lefel yr hyder ym mhresenoldeb mawn mewn unrhyw gell grid benodol, gyda'r celloedd hynny sy'n sgorio mwy na 2 ar y raddfa hon o 1-10, wedi'u cynnwys ar fap dosbarthiad mawn ‘Mawndiroedd Cymru’.

Mae'r set ddata hon yn dangos lefelau'r stoc carbon ar draws ardal Mawndiroedd Cymru. Mae’r holl fawn dwfn wedi'i neilltuo i un o 6 o gyfres pridd mawn. Mae stociau carbon yn cael eu cyfrifo o broffiliau wedi’u safoni o setiau data HORIZON Prifysgol Cranfield. Yna cyfrifwyd y lefelau stoc carbon cymedrig (tunnelli) ym mhob cell o'r stoc carbon i 150cm mewn kg/m2 o'r data proffil safonol a addaswyd yn ôl trwch y mawn yn y proffil ac yna ei luosi â'r arwynebedd mewn m2.  Mae'r map hwn yn dangos y stoc carbon fesul uned ynghyd â chyfanswm y stoc carbon ym mhob polygon.

Cyflwynir manylion llawn y ffynonellau data a ddefnyddir i adeiladu'r map hwn yn ogystal â'r methodolegau a ddefnyddir i ddiffinio lefel y dystiolaeth ar gyfer presenoldeb mawn a tharddiad y sgôr tystiolaeth mawn yn ogystal ag amcangyfrifon o drwch mawn (dyfnder), amcangyfrifon stoc carbon ac allyriadau nwyon tŷ gwydr yn adroddiad methodoleg fapio Mawndiroedd Cymru.

 

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (1)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (5)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
OBJECTID
CARBON_STO Stoc Carbon
Shape_Leng
Shape_Area
TOTAL_STOC Cyfanswm y stoc

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
deunydd organig, mawn, organic matter, peat, pridd, soil
Pwynt cyswllt:
Cyfyngiadau
<p>&copy; Hawlfraint y Goron. Mapio sy'n deillio o ddata priddoedd &copy; Prifysgol Cranfield (NSRI) ac ar gyfer Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi 2022 &copy; Hawlfraint y Goron 2022. Yn cynnwys data OS &copy; Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2022. Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru &copy; Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Yn cynnwys data o BGS &copy; UKRI. Cedwir pob hawl.</p>
Rhifyn
1
Pwrpas

<p>Er mwyn targedu a monitro gwaith adfer mawndir yn effeithiol, mae angen gwaelodlin o arwynebedd mawndiroedd. Mae map Stoc Carbon Mawndiroedd Cymru …

Iaith
Saesneg
Ansawdd y data
<p>Cyflwynir manylion llawn y ffynonellau data a ddefnyddir i adeiladu'r map hwn yn ogystal &acirc;'r methodolegau a ddefnyddir i ddiffinio lefel y dystiolaeth ar gyfer presenoldeb mawn a tharddiad y sg&ocirc;r tystiolaeth mawn yn ogystal ag amcangyfrifon o drwch mawn (dyfnder), amcangyfrifon stoc carbon ac allyriadau nwyon tŷ gwydr yn <a href="https://llyw.cymru/rhaglen-dystiolaeth-polisi-pridd" target="_blank" rel="noopener">adroddiad methodoleg fapio Mawndiroedd Cymru.&nbsp;</a></p>
Gwybodaeth ategol

<p>Adroddwyd ar y stoc carbon mewn kg/m2, er mwyn cyfrifo cyfanswm y stoc o fewn ardal Mawndiroedd Cymru, lluoswyd hyn ag arwynebedd y gell mewn m2 a'i luosi &…

Math o Gynrychioliad Gofodol
Defnyddir data fector i gynrychioli data daearyddol