Ym mis Mawrth 2022, cytunodd Gweinidog Newid Hinsawdd ar y cynlluniau a fyddai’n cael eu cynnwys yn y Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol ar gyfer 2022-23. Nod y cynlluniau hyn, sy’n cael eu harwain gan yr Awdurdodau Lleol a Cyfoeth Naturiol Cymru, yw lleihau perygl llifogydd a/neu erydu arfordirol i gartrefi ledled Cymru.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS

Y data mae'r map hwn yn eu defnyddio (11)

Dangos yn y syllwr mapiau
Math:
Map
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad creu:
11 Ebrill 2022
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
Arfordirol, Coastal, Flood, Llifogydd, Programme, rhaglen
Pwynt cyswllt:
Pwrpas

<p>Mae&rsquo;r map hwn yn dangos lleoliadau&rsquo;r cynlluniau y dyrannwyd cyllid ar eu cyfer ar gyfer blwyddyn ariannol 2022-23.</p>

Iaith
Saesneg
Ei hyd o ran amser
Ebrill 1, 2022, canol nos - Mawrth 31, 2023, canol nos
Ansawdd y data
<p>Darparwyd yr wybodaeth ar y map hwn gan yr Awdurdodau Lleol a CNC a nhw sy&rsquo;n &nbsp;gyfrifol am ymgymryd &acirc;&rsquo;r cynlluniau hyn.</p> <p>Er bod y cyllid hwn wedi cael ei ddyrannu ar gyfer y cynlluniau hyn, mater i&rsquo;r Awdurdod Rheoli Risg Priodol (yr Awdurdodau Lleol a Cyfoeth Naturiol Cymru) yw bwrw ymlaen ac ymgymryd &acirc;&rsquo;r cynlluniau hyn. &nbsp;</p> <p>Mae cyllid i fwrw ymlaen &acirc;&rsquo;r gwaith adeiladu yn amodol ar gwblhau a chytuno ar achos busnes priodol ac ar gael y caniat&acirc;d a&rsquo;r cysyniadau perthnasol.&nbsp;</p> <p>Mae costau&rsquo;n dal i fod yn amcangyfrifon nes i&rsquo;r gwaith gael ei roi ar dendr.</p> <p>Mewn rhai achosion, efallai na fydd lleoliad sgematig yn fanwl gywir a gall fod yn bwynt lleoliad / canolbwynt bras o fewn yr Awdurdod.</p>
Math o Gynrychioliad Gofodol
Defnyddir data fector i gynrychioli data daearyddol
Darllenwch y metadata llawn