Adnabod

Teitl
Rheoli Risg Erydiad Arfordirol Cenedlaethol (NCERM)
Crynodeb
<p>Mae'r map Rheoli Risg Erydiad Arfordirol Cenedlaethol (NCERM) yn dangos gwaelodlin arfordirol ofodol NCERM. Mae'r waelodlin hon wedi'i rhannu&rsquo;n &lsquo;ffryntiadau&rsquo;. Diffinnir y rhain fel darnau o arfordir sydd &acirc; nodweddion cyson yn seiliedig ar nodweddion ymddygiad clogwyni a'r nodweddion amddiffyn. Fe'i bwriedir fel set ddata meincnodi gyfredol a dibynadwy sy'n dangos graddfa a chyfraddau erydiad ar gyfer tri chyfnod o un dyddiad sylfaenol, sef 2005:</p> <ul> <li>Tymor Byr (0 &ndash; 20 mlynedd h.y. 2005 hyd 2025);</li> <li>Tymor Canolig (20 &ndash; 50 mlynedd h.y. 2025 hyd 2055); a</li> <li>Tymor Hir (50 &ndash; 100 mlynedd h.y. 2055 hyd 2105).</li> </ul> <p>Mae&rsquo;r data ar raddfa&rsquo;r erydiad yn seiliedig ar lefelau hyder o 50 canradd, ac mae gwerthoedd ar gael ar lefelau hyder o 5-95 canradd ar gyfer rhagfynegiadau erydiad yn y ddau senario isod (Noder &ndash; mae&rsquo;r holl bellterau&rsquo;n gronnus dros amser ac wedi&rsquo;u nodi mewn metrau).</p> <ul> <li>Heb unrhyw bolisi ymyrraeth weithredol; a</li> <li>Gan weithredu Polis&iuml;au Cynllun Rheoli Traethlin 2.</li> </ul> <p>Mae polis&iuml;au math Amddiffyn a CRhT ar gyfer pob un o'r tri chyfnod a ddisgrifir uchod wedi'u cynnwys.</p> <p>Mae'r data a'r wybodaeth gysylltiedig wedi'u bwriadu at ddibenion cyfarwyddyd - ni all y rhain ddarparu manylion ar gyfer eiddo unigol. Mae gwybodaethNCERM yn ystyried y prif risg yn yr arfordir, er bod prosesau llifogydd ac erydiad yn aml yn gysylltiedig, ac nid yw data ar erydu nodweddion y blaendraeth yn cael eu cynnwys yn gyffredinol.</p> <p>Mae'r data yn disgrifio'r amcangyfrifon uchaf ac isaf o risg erydu mewn lleoliad penodol y disgwylir i leoliad gwirioneddol yr arfordir orwedd ynddo. Nid yw'r data yn amcangyfrif lleoliad absoliwt arfordir y dyfodol. Yn gyffredinol, nid yw manylion ardaloedd daearegol cymhleth, a elwir yn "glogwyni cymhleth", wedi'u cynnwys yn gyffredinol yn y set ddata oherwydd yr ansicrwydd cynhenid sy'n gysylltiedig &acirc; rhagfynegi amseriad a maint yr erydiad yn y lleoliadau hyn.</p>
Trwydded
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Publication Date
Math
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Rhanbarthau
Global
Wedi'i gymeradwyo
Ydy
Cyhoeddwyd
Ydy
Wedi'i gynnwys
Ydy
Grŵp
Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwybodaeth

Maint gofodol
System daflunio
EPSG:27700
Estyniad x0
169285.5625
Estyniad x1
354627.625
Estyniad y0
166425.84375
Estyniad y1
395303.9375

Nodweddion

Cyswllt

E-bost
opendata@naturalresourceswales.gov.uk
Sefydliad
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfeirnodau

Dolen ar-lein
/layergroups/geonode:nrw_ncerm
Tudalen fetadata
/layergroups/geonode:nrw_ncerm/metadata_detail