Adnabod

Teitl
Cyfnod 2 Arolygon o Ucheldiroedd yng Nghymru
Crynodeb
<p>Mae'r set ddata hon yn cynnwys allbynnau gofodol arolygiadau llystyfiant ar gyfer Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) yn ucheldir Cymru i lefel Dosbarthiad Llystyfiant Cenedlaethol. Diben casglu'r data hwn oedd darparu data ar raddau a dosbarthiad cymunedau llystyfiant yn ucheldir Cymru at ddibenion cynllunio, hysbysu a rheoli. Mae'r set ddata wedi'i chadarnhau a'i dilysu'n drwyadl. Fodd bynnag, gall cyfansoddiad cynefinoedd newid dros amser o ganlyniad i dueddiadau olynol, rheolaeth tir neu hyd yn oed ddatblygiadau arfaethedig. Felly, ni ellir bod yn sicr bod math o lystyfiant neu rywogaeth yn parhau i fodoli am ei fod wedi'i gofnodi yn y data digidol.</p> <p><strong>Cydnabyddiaeth</strong></p> <p>Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru &copy; Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.</p>
Trwydded
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Publication Date
Math
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Rhanbarthau
Global
Wedi'i gymeradwyo
Ydy
Cyhoeddwyd
Ydy
Wedi'i gynnwys
Nac ydy
Grŵp
Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwybodaeth

Maint gofodol
System daflunio
EPSG:27700
Estyniad x0
146597.199797902
Estyniad x1
355308.0
Estyniad y0
164586.296917809
Estyniad y1
395984.199957072

Nodweddion

Cyswllt

E-bost
opendata@naturalresourceswales.gov.uk
Sefydliad
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfeirnodau

Dolen ar-lein
/layergroups/geonode:nrw_phase_2_upland
Tudalen fetadata
/layergroups/geonode:nrw_phase_2_upland/metadata_detail