Mae'r set ddata hon yn cynnwys allbynnau gofodol arolygiadau llystyfiant ar gyfer Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) yn ucheldir Cymru i lefel Dosbarthiad Llystyfiant Cenedlaethol. Diben casglu'r data hwn oedd darparu data ar raddau a dosbarthiad cymunedau llystyfiant yn ucheldir Cymru at ddibenion cynllunio, hysbysu a rheoli. Mae'r set ddata wedi'i chadarnhau a'i dilysu'n drwyadl. Fodd bynnag, gall cyfansoddiad cynefinoedd newid dros amser o ganlyniad i dueddiadau olynol, rheolaeth tir neu hyd yn oed ddatblygiadau arfaethedig. Felly, ni ellir bod yn sicr bod math o lystyfiant neu rywogaeth yn parhau i fodoli am ei fod wedi'i gofnodi yn y data digidol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS

Data gofodol (4)

Lawrlwytho data gofodol
  • nrw_ph2_upland_mospoly

  • nrw_ph2_upland_quadrats

  • nrw_ph2_upland_sites

  • nrw_ph2_upland_veg

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Dangos yn y syllwr mapiau

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg
Darllenwch y metadata llawn