Adnabod

Teitl
Allyriadau Mawndiroedd Cymru
Crynodeb

Mae cyfres fapiau Mawndiroedd Cymru yn darparu dosbarthiad wedi'i ddiweddaru o Fawndiroedd Cymru (hyd at 2022) yn seiliedig ar ffynonellau tystiolaeth cyfredol. Crëwyd yr haenau data ar grid 50m lle mae presenoldeb a thrwch mawn yn cael eu tynnu o amrywiaeth o ffynonellau ar gyfer pob cell grid 50m ar draws Cymru. Mae sgôr tystiolaeth mawndir yn diffinio lefel yr hyder ym mhresenoldeb mawn mewn unrhyw gell grid benodol, gyda'r celloedd hynny sy'n sgorio mwy na 2 ar y raddfa hon o 1-10, wedi'u cynnwys ar fap dosbarthiad mawn ‘Mawndiroedd Cymru’.

Mae'r set ddata hon yn dangos yr Allyriadau CO2 ar draws ardal Mawndiroedd Cymru. Fe’i cyfrifwyd o'r categorïau Cyflwr Cynefin Eang. Rhoddir allyriadau mewn t ha-1 yr-1 a chyfrifir cyfanswm yr allyriadau yn ôl cell mewn t yr-1 gan ddefnyddio ardal y gell.

Cyflwynir manylion llawn y ffynonellau data a ddefnyddir i adeiladu'r map hwn yn ogystal â'r methodolegau a ddefnyddir i ddiffinio lefel y dystiolaeth ar gyfer presenoldeb mawn a tharddiad y sgôr tystiolaeth mawn yn ogystal ag amcangyfrifon o drwch mawn (dyfnder), amcangyfrifon stoc carbon ac allyriadau nwyon tŷ gwydr yn adroddiad methodoleg fapio Mawndiroedd Cymru.

Trwydded
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Publication Date
Math
Data gofodol
Geiriau allweddol
deunydd organig, mawn, organic matter, peat, pridd, soil
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Rhanbarthau
Global
Wedi'i gymeradwyo
Ydy
Cyhoeddwyd
Ydy
Wedi'i gynnwys
Nac ydy
Grŵp
Llywodraeth Cymru

Gwybodaeth

Maint gofodol
System daflunio
EPSG:27700
Estyniad x0
180950.0
Estyniad x1
352100.03125
Estyniad y0
176000.0
Estyniad y1
394350.03125

Nodweddion

Cyfyngiadau
<p>&copy; Hawlfraint y Goron. Mapio sy'n deillio o ddata priddoedd &copy; Prifysgol Cranfield (NSRI) ac ar gyfer Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi 2022 &copy; Hawlfraint y Goron 2022. Yn cynnwys data OS &copy; Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2022. Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru &copy; Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Yn cynnwys data o BGS &copy; UKRI. Cedwir pob hawl.</p>
Rhifyn
1
Pwrpas

<p>Er mwyn targedu a monitro gwaith adfer mawndir yn effeithiol, mae angen gwaelodlin o arwynebedd mawndiroedd. Mae map Allrydiadau Mawndiroedd Cymru …

Ansawdd y data
<p>Cyflwynir manylion llawn y ffynonellau data a ddefnyddir i adeiladu'r map hwn yn ogystal &acirc;'r methodolegau a ddefnyddir i ddiffinio lefel y dystiolaeth ar gyfer presenoldeb mawn a tharddiad y sg&ocirc;r tystiolaeth mawn yn ogystal ag amcangyfrifon o drwch mawn (dyfnder), amcangyfrifon stoc carbon ac allyriadau nwyon tŷ gwydr yn <a href="https://llyw.cymru/rhaglen-dystiolaeth-polisi-pridd" target="_blank" rel="noopener">adroddiad methodoleg fapio Mawndiroedd Cymru.&nbsp;</a></p>
Gwybodaeth ategol

<p>Emission factors as listed in Evans et al., (2017) were assigned to each broad habitat category for carbon dioxide (CO2) and methane (CH4) as well as an ove…

Math o Gynrychioliad Gofodol
Defnyddir data fector i gynrychioli data daearyddol

Cyswllt

E-bost
data@llyw.cymru
Sefydliad
Llywodraeth Cymru

Cyfeirnodau

Dolen ar-lein
/layers/geonode:peatlands_of_wales_emmisions
Tudalen fetadata
/layers/geonode:peatlands_of_wales_emmisions/metadata_detail

DXF
Allyriadau Mawndiroedd Cymru.dxf
OGC Geopackage
Allyriadau Mawndiroedd Cymru.gpkg
Zipped Shapefile
Allyriadau Mawndiroedd Cymru.zip
GeoJSON
Allyriadau Mawndiroedd Cymru.json
Excel
Allyriadau Mawndiroedd Cymru.excel
CSV
Allyriadau Mawndiroedd Cymru.csv
GML 3.1.1
Allyriadau Mawndiroedd Cymru.gml
GML 2.0
Allyriadau Mawndiroedd Cymru.gml

OGC WFS: geonode Service
Geoservice OGC:WFS
OGC WMS: geonode Service
Geoservice OGC:WMS