Mae cyfres fapiau Mawndiroedd Cymru yn darparu dosbarthiad wedi'i ddiweddaru o Fawndiroedd Cymru (hyd at 2022) yn seiliedig ar ffynonellau tystiolaeth cyfredol. Crëwyd yr haenau data ar grid 50m lle mae presenoldeb a thrwch mawn yn cael eu tynnu o amrywiaeth o ffynonellau ar gyfer pob cell grid 50m ar draws Cymru. Mae sgôr tystiolaeth mawndir yn diffinio lefel yr hyder ym mhresenoldeb mawn mewn unrhyw gell grid benodol, gyda'r celloedd hynny sy'n sgorio mwy na 2 ar y raddfa hon o 1-10, wedi'u cynnwys ar fap dosbarthiad mawn ‘Mawndiroedd Cymru’.

Mae'r set ddata hon yn dangos sgôr tystiolaeth mawndir ar gyfer pob safle 50m sydd â gwerth mawndir o 1 neu fwy.  Mae'r sgoriau hyn, sy’n amrywio o 2 i 10 yn y map hwn, yn dangos yr hyder bod mawn yn bresennol mewn lleoliad penodol, yn seiliedig ar ansawdd y dystiolaeth sydd ar gael. Darperir manylion llawn y ffynonellau data, a'u safle cyfunol, a ddefnyddir i gynhyrchu'r mynegai tystiolaeth mawndir hwn yn yr adroddiad ar y fethodoleg a ddefnyddir i greu’r gyfres hon o fapiau data mawndiroedd.

Cyflwynir manylion llawn y ffynonellau data a ddefnyddir i adeiladu'r map hwn yn ogystal â'r methodolegau a ddefnyddir i ddiffinio lefel y dystiolaeth ar gyfer presenoldeb mawn a tharddiad y sgôr tystiolaeth mawn yn ogystal ag amcangyfrifon o drwch mawn (dyfnder), amcangyfrifon stoc carbon ac allyriadau nwyon tŷ gwydr yn adroddiad methodoleg fapio Mawndiroedd Cymru.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (1)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (1)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
Peatland Sgôr Tystiolaeth

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
deunydd organig, mawm, organic matter, peat, pridd, soil
Pwynt cyswllt:
Cyfyngiadau
<p>&copy; Hawlfraint y Goron. Mapio sy'n deillio o ddata priddoedd &copy; Prifysgol Cranfield (NSRI) ac ar gyfer Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi 2020 &copy; Hawlfraint y Goron 2020. Yn cynnwys data OS &copy; Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2020. Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru &copy; Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Yn cynnwys data o BGS &copy; UKRI. Cedwir pob hawl.</p>
Rhifyn
1
Pwrpas

<p>Mae'r set ddata hon yn dangos sg&ocirc;r tystiolaeth mawndir ar gyfer pob safle 50m sydd &acirc; gwerth mawndir o 1 neu fwy.&nbsp; …

Iaith
Saesneg
Ansawdd y data
<p>Cyflwynir manylion llawn y ffynonellau data a ddefnyddir i adeiladu'r map hwn yn ogystal &acirc;'r methodolegau a ddefnyddir i ddiffinio lefel y dystiolaeth ar gyfer presenoldeb mawn a tharddiad y sg&ocirc;r tystiolaeth mawn yn ogystal ag amcangyfrifon o drwch mawn (dyfnder), amcangyfrifon stoc carbon ac allyriadau nwyon tŷ gwydr yn <a href="https://llyw.cymru/rhaglen-dystiolaeth-polisi-pridd" target="_blank" rel="noopener">adroddiad methodoleg fapio Mawndiroedd Cymru.&nbsp;</a></p>
Gwybodaeth ategol

<p>Mae map cenedlaethol Mawndiroedd Cymru yn ymgorffori tystiolaeth fapio newydd berthnasol o Arolwg Pridd Cymru a Lloegr (SSEW) a thystiolaeth mapio mawn adda…

Math o Gynrychioliad Gofodol
Defnyddir data fector i gynrychioli data daearyddol