Mae'r set ddata hon yn crynhoi ffiniau safleoedd Coetir Hynafol yng Nghymru. Mae pob safle yn cael ei chategoreiddio fel naill ai Coetir Hynafol Lled-Naturiol (ASNW), Safle Coetir Hynafol wedi’i Adfer (RAWS), Planhigfa ar Safle Coetir Hynafol (PAWS) neu Safle Coetir Hynafol Anhysbys (AWSU). Yn gyntaf ystyriwyd pob coetir sy'n fwy na 2 ha a ddangosir ar fapiau Cyfres 1af yr Arolwg Ordnans (OS) 1:25 000 a archwiliwyd rhwng 1880 a 1960. Darparwyd tystiolaeth o ba rai o'r rhain oedd yn hynafol gan eu presenoldeb ar y mapiau cynharaf o’r 19eg ganrif, Mapiau OS Argraffiad 1af (archwiliwyd 1805-1873; graddfa 1:63 360). Y rhagdybiaeth gyffredinol oedd bod coetiroedd ar fapiau o’r 1800au yn hynafol, oni bai bod tystiolaeth arall fod y coed yn tarddu o rhwng 1600 OC a 1800. Roedd arwyddion ychwanegol o statws hynafol yn cynnwys enw'r coetir, ei leoliad yn y dirwedd, a natur y patrwm o amgáu o’i gwmpas a phatrwm ffiniau’r coetir . Lle’r oeddent ar gael, defnyddiwyd data arolwg maes, megis presenoldeb rhywogaethau dangosol, neu fapiau a dogfennau hanesyddol eraill hefyd. Mewn ardaloedd mynyddig fel Cymru roedd mapiau 1 fodfedd argraffiad cyntaf yr Arolwg Ordnans yn anodd eu dehongli gan fod y llinellau trymion a ddefnyddiwyd i nodi llethrau serth yn tueddu i guddio symbolau coed.

Cydnabyddiaeth Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Groups using this data (0)

Priodweddau (8)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
area_acres
area_hectares
unique_id
catagory_name
category_number
shape_starea__
shape_stlength__
fme_geometry
Dangos yn y syllwr mapiau

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Biota

Fflora a / neu ffawna yn yr amgylchedd naturiol. Enghreifftiau: bywyd gwyllt, llystyfiant, gwyddorau biolegol, ecoleg, anialwch, morfil, gwlyptiroedd, cynefin

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, NRW_ANCIENT_WOODLAND_INVENTORY_2021
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg