Roedd Parthau Perygl Nitradau (NVZs) yn ardaloedd yng Nghymru sy'n cynnwys dŵr wyneb neu ddŵr daear sy'n agored i lygredd nitradau o weithgareddau amaethyddol. Fe'u dynodwyd yn 2013 yn unol â gofynion Cyfarwyddeb Nitradau'r Comisiwn Ewropeaidd 91/676/EEC, a oedd â'r nod o ddiogelu ansawdd dŵr ledled Ewrop drwy atal nitradau o ffynonellau amaethyddol rhag llygru dyfroedd daear a dŵr wyneb a thrwy hyrwyddo'r defnydd o arferion ffermio da. Ym mis Ebrill 2021 cafodd y Parthau Perygl Nitradau dynodedig yng Nghymru eu dirymu yn sgil cyflwyno’r Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) gyda rhai mesurau'n cael eu gwneud yn gyfraith dros gyfnod o amser. Nid yw'r cyfnodau pontio yn berthnasol i'r ffermydd hynny sydd wedi'u lleoli mewn Parth Perygl Nitradau a ddynodwyd yn flaenorol lle mae'r holl fesurau o fewn Rheoliadau Adnoddau Dwr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) yn berthnasol ar unwaith. Mae'r set ddata hon yn berthnasol nes bod pob mesur yn cael ei wneud yn gyfraith.

Datganiad priodoli

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

 

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (1)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (11)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
OBJECTID
NVZ_TYPE
NVZ_ID
NVZ_2008
NVZ_2012
Area_ha
ET_ID
ET_Source
Shape_Length
Shape_Area
fme_geometry

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Dyfroedd Mewndirol

Nodweddion dŵr mewndirol, systemau draenio a'u nodweddion. Enghreifftiau: afonydd a rhewlifoedd, llynnoedd halen, cynlluniau defnyddio dŵr, argaeau, cerhyntau, llifogydd, ansawdd dŵr, siartiau hydrograffig

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, NRW_Nitrate_Vulnerable_Zones_2013
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg