Mae Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy yn darparu ar gyfer mynediad cyhoeddus ar droed i fathau penodol o dir, yn diwygio'r gyfraith sy'n ymwneud â hawliau tramwy cyhoeddus, yn cynyddu mesurau ar gyfer rheoli a gwarchod Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac yn cryfhau deddfwriaeth gorfodi bywyd gwyllt, wrth ddarparu ar gyfer gwell rheolaeth ar Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). Ystad Rydd-ddaliad Benodedig y Comisiwn Coedwigaeth, wedi'i thrin at ddibenion cyhoeddi gan yr Arolwg Ordnans ar fapiau Landranger 1:50000. Sylwch, nid yw hon yn set ddata daliadau tir swyddogol y Comisiwn Coedwigaeth. Wrth ddefnyddio'r data hwn ar gyfer Mynediad Agored, dylid ei ddefnyddio ar y cyd â Chefn Gwlad Agored, Tir Mynediad Statudol Arall a Thir Comin Cofrestredig.

Datganiad priodoli

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (4)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
OBJECTID
EN_STATUS
AREA_HA
fme_geometry

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, NRW_PUBLIC_FOREST_2014
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg