Ym mis Ebrill 2023, cytunodd Gweinidog Newid Hinsawdd ar y cynlluniau a fyddai’n cael eu cynnwys yn y Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol ar gyfer 2023-24. Nod y cynlluniau hyn, sy’n cael eu harwain gan yr Awdurdodau Lleol a Cyfoeth Naturiol Cymru, yw lleihau perygl llifogydd a/neu erydu arfordirol i gartrefi ledled Cymru.

Mae’r map hwn yn dangos yn fras lleoliadau’r cynlluniau y dyrannwyd cyllid ar eu cyfer ar gyfer blwyddyn ariannol 2023-24.

Mae'r data a ddangosir yn y map hwn yn gywir ar 20 Ebrill 2023 a gallai fod wedi ei newid ar ôl y dyddiad hwn

Rhaglen Sbarduno ar gyfer Rheoli Llifogydd yn Naturiol

Fydd y "Rhaglen Sbarduno ar gyfer Rheoli Llifogydd yn Naturiol" yn dilyn ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu i ddarparu atebion sy'n seiliedig ar natur ar gyfer rheoli llifogydd yn nalgylchoedd ein holl afonydd mawr.

Bydd y rhaglen ddwy flynedd yn helpu'r Awdurdodau Rheoli Risg i gydweithio gyda ffermwyr, perchnogion tir a mudiadau'r trydydd sector yng Nghymru i gynnal atebion sy'n defnyddio grym natur i leihau llifogydd.

Mae'r data a ddangosir yn y map hwn yn gywir ar 25 Hydref 2023 a gallai fod wedi ei newid ar ôl y dyddiad hwn.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS

Y data mae'r map hwn yn eu defnyddio (10)

Dangos yn y syllwr mapiau
Math:
Map
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad addasu:
13 Tachwedd 2023
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
Arfordirol, Coastal, Flood, Llifogydd
Pwynt cyswllt:
Rhifyn
25th October 2023
Pwrpas

<p>Mae&rsquo;r map hwn yn dangos lleoliadau&rsquo;r cynlluniau y dyrannwyd cyllid ar eu cyfer ar gyfer blwyddyn ariannol 2023-24</p>

Iaith
Saesneg
Ansawdd y data
<p>Darparwyd yr wybodaeth ar y map hwn gan yr Awdurdodau Lleol a CNC a nhw sy&rsquo;n &nbsp;gyfrifol am ymgymryd &acirc;&rsquo;r cynlluniau hyn.</p> <p>Er bod y cyllid hwn wedi cael ei ddyrannu ar gyfer y cynlluniau hyn, mater i&rsquo;r Awdurdod Rheoli Risg Priodol (yr Awdurdodau Lleol a Cyfoeth Naturiol Cymru) yw bwrw ymlaen ac ymgymryd &acirc;&rsquo;r cynlluniau hyn. &nbsp;</p> <p>Mae cyllid i fwrw ymlaen &acirc;&rsquo;r gwaith adeiladu yn amodol ar gwblhau a chytuno ar achos busnes priodol ac ar gael y caniat&acirc;d a&rsquo;r cysyniadau perthnasol.&nbsp;</p> <p>Mae costau&rsquo;n dal i fod yn amcangyfrifon nes i&rsquo;r gwaith gael ei roi ar dendr.&nbsp;</p>
Math o Gynrychioliad Gofodol
Defnyddir data fector i gynrychioli data daearyddol
Darllenwch y metadata llawn