Mae'r set ddata ofodol hon yn cynnwys ffiniau Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC) yng Nghymru. GNC yw'r enghreifftiau gorau o'n cynefinoedd bywyd gwyllt a'n nodweddion daearegol a gallant amrywio o ran maint o bum hectar i dros 2,000. Mae Gwarchodfeydd yn cael eu dynodi gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, neu dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. Maent yn eiddo i neu'n cael eu prydlesu gan CNC, neu mae'r tir yn cael ei gadw yn nwylo corff cymeradwy, megis Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt sirol. Mae gan bob gwarchodfa raglen waith ar gyfer rheoli nodweddion arbennig y safle. Mae pob un ohonynt yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) hefyd a gallant ddarparu lleoliadau ar gyfer prosiectau addysgol, ymchwil a threialon rheoli. Mae angen caniatád i gael mynediad i rai ohonynt. Dynodir Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol dros sawl blwyddyn, gan ddechrau ym 1954 ac maent yn parhau.

Datganiad priodoli

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.

Diweddbwyntiau OWS
Lawrlwytho data gofodol

Lawrlwytho metadata

Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (1)

Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)

Priodweddau (14)

Enw'r briodwedd Label Disgrifiad
OBJECTID
NNR_Name
NNR_Code
DEC_DATE
Vector
Area_ha
Edit_Date
Notes
ISIS_ID
Centre_X
Centre_Y
METADATA
GlobalID
fme_geometry

Neu ddangos data ar fap cyfredol

Math:
Data gofodol
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad cyhoeddi:
Trwydded:
Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)

Darllenwch fwy am y drwydded hon

Hawlfraint:

Dim

Geiriau allweddol:
features, NRW_NNR
Pwynt cyswllt:
Iaith
Saesneg