Mae’r syllwr ar-lein yn rhoi syniad cyffredinol i reolwyr tir pa ardaloedd o Gymru sy’n fwyaf addas i blannu coetir newydd arnynt gan ddefnyddio data gofodol a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS). Mae'n berthnasol i bob cynnig i blannu coetir pa un ai a yw wedi’i ariannu’n gyhoeddus neu'n breifat. Caiff ei ddefnyddio wrth asesu ceisiadau ar gyfer cynlluniau plannu Llywodraeth Cymru. Ei nod yw sicrhau bod coed yn cael eu plannu yn y lle iawn er mwyn sicrhau'r manteision mwyaf posibl..

Dangosir map sgorio cyffredinol ar gyfer creu coetir yng Nghymru ar raddfa ganolig mewn lliw gwyrdd, gan dynnu sylw at y cyfleoedd gorau i greu coetir newydd ar lefel strategol. Mae'r sgôr gyffredinol hon yn seiliedig ar haenau data o wasanaethau neu fanteision ecosystem sy'n deillio o greu coetir newydd. Mae'n cefnogi amrywiaeth o bolisïau coedwigaeth ac amgylcheddol Llywodraeth Cymru. Gellir edrych ar yr haenau data ar wahân sy'n ffurfio'r sgôr gyffredinol yn unigol ar raddfa lai.

Mae'r map yn cynnwys gwybodaeth hefyd i ddangos ardaloedd a allai fod yn sensitif i greu coetir newydd. Yn ogystal, mae’n cyfeirio at ganllawiau pellach o ran ymgynghori â'r awdurdod priodol. Mae'r haenau sensitifedd hyn yn dangos ardaloedd o Gymru lle nodwyd amodau bioffisegol, dynodiadau tirwedd a safleoedd archaeolegol y mae angen ymchwilio ymhellach iddynt a chael rhagor o gyngor arnynt. Gellir dadansoddi'r haenau hyn gan ddefnyddio offerynnau’r map i ddangos lle mae cynnig plannu yn torri ar draws ardal sensitif o bosibl. Mae canllawiau manwl pellach i’w gweld mewn ffenestri naid sy'n cyd-fynd â'r haenau hyn.

I weld Canllaw i Ddefnyddwyr y Map Cyfleoedd Coetir, cliciwch yma

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Diweddbwyntiau OWS
Dangos yn y syllwr mapiau
Math:
Map
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad creu:
25 Mehefin 2021
Trwydded:
Heb ei nodi

Hawlfraint:

Ddim yn berthnasol

Geiriau allweddol:
Environment, Forestry, Woodland
Pwynt cyswllt:
Rhifyn
Draft map
Iaith
Saesneg
Darllenwch y metadata llawn