Mae’r syllwr ar-lein yn rhoi syniad cyffredinol i reolwyr tir pa ardaloedd o Gymru sy’n fwyaf addas i blannu coetir newydd arnynt gan ddefnyddio data gofodol a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS). Mae'n berthnasol i bob cynnig i blannu coetir pa un ai a yw wedi’i ariannu’n gyhoeddus neu'n breifat. Caiff ei ddefnyddio wrth asesu ceisiadau ar gyfer cynlluniau plannu Llywodraeth Cymru. Ei nod yw sicrhau bod coed yn cael eu plannu yn y lle iawn er mwyn sicrhau'r manteision mwyaf posibl..

Dangosir map sgorio cyffredinol ar gyfer creu coetir yng Nghymru ar raddfa ganolig mewn lliw gwyrdd, gan dynnu sylw at y cyfleoedd gorau i greu coetir newydd ar lefel strategol. Mae'r sgôr gyffredinol hon yn seiliedig ar haenau data o wasanaethau neu fanteision ecosystem sy'n deillio o greu coetir newydd. Mae'n cefnogi amrywiaeth o bolisïau coedwigaeth ac amgylcheddol Llywodraeth Cymru. Gellir edrych ar yr haenau data ar wahân sy'n ffurfio'r sgôr gyffredinol yn unigol ar raddfa lai.

Mae'r map yn cynnwys gwybodaeth hefyd i ddangos ardaloedd a allai fod yn sensitif i greu coetir newydd. Yn ogystal, mae’n cyfeirio at ganllawiau pellach o ran ymgynghori â'r awdurdod priodol. Mae'r haenau sensitifedd hyn yn dangos ardaloedd o Gymru lle nodwyd amodau bioffisegol, dynodiadau tirwedd a safleoedd archaeolegol y mae angen ymchwilio ymhellach iddynt a chael rhagor o gyngor arnynt. Gellir dadansoddi'r haenau hyn gan ddefnyddio offerynnau’r map i ddangos lle mae cynnig plannu yn torri ar draws ardal sensitif o bosibl. Mae canllawiau manwl pellach i’w gweld mewn ffenestri naid sy'n cyd-fynd â'r haenau hyn.

I weld Canllaw i Ddefnyddwyr y Map Cyfleoedd Coetir, cliciwch yma

Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall

Diweddbwyntiau OWS
 • WOM21 Parc Cenedlaethol

  Mae Parciau Cenedlaethol yn ddarnau mawr o dir sy'n cael eu diogelu gan gyfraith gwlad er lles cenedlaethau'r dyfodol oherwydd …

 • WOM21 Cyrff Dŵr

  Mae’r haen hon yn dangos cyrff dŵr Cymru. Maen nhw wedi’u cynnwys i ddangos y mannau sy’n debygol iawn o …

 • WOM21 Sgôr Creu Coetir

  Mae'r haen sgorio gyffredinol hon yn rhoi trosolwg strategol o'r ardaloedd sydd â’r cyfleoedd gorau i greu coetir. Mae’r lliw …

 • WOM21 Dal Carbon

  Mae’r haen hon yn dangos, o waith modelu ar gydraniad gofodol o 250m2, uchafswm y tunelli o garbon y mae’n …

 • WOM21 Tir Di-Gynefin

  Mae’r haen hon yn dangos y tir y mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi’i nodi fel tir nad yw’n sensitif …

 • WOM21 Ardaloedd Gwiwerod Coch

  Mae wiwerod coch yn Rhywogaeth a Warchodir (Atodlen 5, Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad, 1981) ac maent yn cael …

 • WOM21 Wardiau Cymunedol

  Deilliodd y set ddata hon o ddata ffiniau'r Arolwg Ordnans yn dangos ffiniau Wardiau Cymunedol. Y bwriad yw helpu sefydlu …

 • WOM21 Dalgylch Sensitif i Asid

  Mae'n hysbys bod coedwigaeth yn effeithio ar lefelau asid mewn dyfroedd, yn bennaf am fod canopi coedwig yn gallu dal …

 • WOM21 Addasrwydd Coed

  Mae’r haen hon yn dangos ble yng Nghymru y gellid disgwyl i fasged gyfun o 7 rhywogaeth o goed ffynnu …

 • WOM21 Lliniaru Llifogydd

  Mae’r haen hon yn dangos lle gallai creu coetir liniaru llifogydd. Daw’r haen ddata hon o “Gweithio gyda Phrosesau Naturiol” …

 • WOM21 Manteision Cymdeithasol

  Mae’r haen hon yn dangos y mannau lle y disgwylir y byddai creu coetir yn cyfrannu at fanteision cymdeithasol o …

 • WOM21 Marc Penllanw Cymru

  Cymru (Marc penllanw). Daw'r data hwn o ddata Boundary-Line yr Arolwg Ordnans. https://www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-government/products/boundary-line.html

 • WOM21 Llygredd Dŵr Gwasgaredig

  Mae’r haen hon yn dangos effeithiau llygredd ar ansawdd dŵr o fewn is-ddalgylchoedd y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr – gyda sylw …

 • WOM21 Mynediad Agored

  Mae'r set ddata hon yn dangos y tir sydd wedi'i ddynodi'n dir Mynediad Agored o dan Ddeddf Cefn Gwlad a …

 • Terfyn uchaf tir caeedig

  Mae’r ffin ddigidol hon yn diffinio’r terfyn uchaf ar gyfer tir caeedig sy’n gwahanu cynefinoedd yr ucheldir a’r iseldir, a …

 • WOM21 Ffyngau Glaswelltir

  Mae cymunedau ffyngau glaswelltir a rhai rhywogaethau unigol ar restr Adran 7 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ac felly mae …

 • WOM21 Tir Comin

  Mae'r haen ddata hon yn dangos Tiroedd Comin cofrestredig Cymru. Gall creu coetir ar dir comin effeithio ar hawliau mynediad …

 • WOM21 Llygredd Aer - Amonia

  Mae lliniaru llygredd aer yn cael ei sgorio yn y Map Cyfleoedd Coetir (WOM) gan ddefnyddio dwy set ddata wahanol …

 • WOM21 Llygredd Aer - PM2.5

  Mae lliniaru llygredd aer yn cael ei sgorio yn y Map Cyfleoedd Coetir (WOM) gan ddefnyddio dwy set ddata wahanol …

 • WOM21 Heneb Gofrestredig

  O dan Ddeddf Henebion ac Ardaloedd Archaeolegol 1979 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016), mae Gweinidogion …

Dangos yn y syllwr mapiau
Math:
Map
Categori:
Amgylchedd

Adnoddau amgylcheddol, diogelu a chadwraeth. Enghreifftiau: llygredd amgylcheddol, storio a thrin gwastraff, asesu effaith amgylcheddol, monitro risg amgylcheddol, gwarchodfeydd natur, tirwedd

Chwiliwch am fwy o ddata yn y categori hwn.

Dyddiad lleoliad:
25 Mehefin 2021
Trwydded:
Heb ei nodi

Hawlfraint:

Ddim yn berthnasol

Geiriau allweddol:
Environment, Forestry, Woodland
Pwynt cyswllt:
Rhifyn
Draft map
Iaith
Saesneg
Darllenwch y metadata llawn